Home

Hva er multimodale tekster

Multimodale tekster - et nytt tekstbegrep

multimodale tekster i trosopplæring? Hva kan erfaringene fra denne undersøkelsen lære oss om fordelene og utfordringene ved produksjon og bruk av multimodale tekster i konfirmantopplæringen? Den teoretiske tilnærmingen er gjort med utgangspunkt i religionspsykologi, religionsdidaktikk og ulike teorier innenfor IKT En sammensatt tekst er en kombinasjon av flere ulike uttrykksmåter. En musikkvideo for eksempel kombinerer bilder, dans, musikk og ord. De forskjellige uttrykksmåtene virker sammen og skaper en helhet oppgaven er å undersøke hva som blir beskrevet som kvalitet i et utvalg multimodale elevtekster, og dermed bidra i en didaktisk debatt om vurdering av denne typen tekster. For å avgrense er det tatt utgangspunkt i et utvalg skjermtekster og målformuleringer fr I denne modulen er begrepene sammensatte tekster og multimodale tekster forklart som synonyme begreper. Begrepene veksles ofte noe om hverandre, eller brukes separat innenfor ulike fagtradisjoner. Men med implementeringen av læreplanverket for Kunnskapsløftet i 2006 (LK06) ble sammensatte tekster- begrepet benyttet og har vært det vanligste begrepet å bruke i norsk skolesammenheng Begrepet sammensatte tekster ble innført i norsk skole i 2006. Det betyr ikke at sammensatte tekster er noe nytt. Det betyr bare at det ble fornyet fokus på denne type tekster. Sammensatte tekster er tekster som er satt sammen av mer enn én meningsbærende ressurs. Med meningsbærende ressurs menes for eksempel bilder, både stillbilder o

Skrift er en modalitet, musikk er en annen. Eksempler på tekster som inneholder flere modaliteter er TV-program, film, nettsider, plakater, reklame og musikkvideoer. Begrepene sammensatte og multimodale tekster blir brukt om hverandre. Tekstbegrepet kan utvides enda mer, og vi kan kalle for eksempel en konsert, en utstilling og en klesdrakt. I denne konteksten er det også relevant å nevne begrepet multimodal affordans, som får frem at meningsuttrykking i multimodale tekster er nokså kompleks ettersom de ulike modalitetene vil kunne tilby forskjellige informasjon. Det finnes muligheter, men også begrensninger, for hva det er mulig å kommunisere gjennom den gitte modaliteten Sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster, er tekster som kombinerer to eller flere uttrykksmåter (modaliteter) - slik som skrift, fotografi og musikk - til ett helhetlig uttrykk. Eksempler på slike tekster kan være spillefilmer, avisartikler, tegneserier og multimediale litterære tekster En tekst er trykte eller skrevne ord, setninger og avsnitt som er føyd sammen til en helhet, for eksempel i brev, fortellinger, skildringer, romaner, noveller, skuespill, dikt og så videre. Begrepet «tekst» kan også sikte til ordene til et vokalt musikkverk, eller til grunnspråk (motsatt av oversettelse). Ordet kan vise til innholdet av et skrift eller til skriftet selv

I forskerkretser kalles sammensatte tekster for multimodale tekster. De som lager læreplanene tror ikke elever i videregående skole klarer å forstå dette begrepet, derfor har de heller ikke brukt det. Selv synes jeg det er et godt begrep, og jeg tror elever i vgs utmerket godt kan forstå hva det betyr Det å bli en god leser er en kontinuerlig prosess der leseferdigheten øves opp i møte med stadig mer avanserte tekster og tekster av ulike sjangre. I naturfag møter elevene mange ulike type tekster; f.eks. labrapporter, bruksanvisninger, tabeller og naturvitenskaplige artikler. I tillegg er læreboktekstene ofte sammensatte tekster med bilder, illustrasjoner, tabeller, diagrammer og.

Multimodalitet og multimodale tekster. AF ANNE LØVLAND, FØRSTEAMANUENSIS OG DR. ART. VED UNIVERSITETET I AGDER. Multimodale Sammensatte (multimodale) tekster blir i dag helt korrekt koblet mot digitale ferdigheter og digital kompetanse, men fenomenet er som kjent langt fra nytt. Sammensatte tekster oppstod som mulighet da skriften ble skapt, og kulturhistorien kan fremvise mange gode eksempler på intimt og meningsrikt samspill mellom skrift og bilde

Sammensatt tekst - Wikipedi

 1. Pris: 354,-. innbundet, 2014. Sendes om 3 virkedager. Kjøp boken Multimodal tekstkompetanse av Eva Maagerø, Elise Seip Tønnessen (ISBN 9788283140132) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibri
 2. sammensatte tekster: tekster som kombinerer tekst, bilde og lyd. Eksempler på sjangre kan være tegneserie, reklame og film. Vi skal nå arbeide med sammensatte tekster, også kalt multimodale tekster . Dette er altså tekster hvor man kombinerer ord, bilder og lyd. Det er viktig å se på hvordan disse utfyller hverandre og danner en helhet
 3. Sammensatte tekster er et viktig tema i det nye norskfaget. Denne boka forklarer hva sammensatte tekster er, hvordan de fungerer og presenterer også studier av barns omgang med et mangfold av slike tekster. Boka er delt i tre deler. Den første delen gir
 4. Oppgave 1 Tekster (vedlegg 1 og 2): Kampanjeannonser fra Statens vegvesen og Sosial- og helsedirektoratet, 2004 Gjør greie for budskap og bruken av virkemidler i disse annonsene. Vurder om slike holdningskampanjer har noen virkning. Løsningsforslag: Reklamens makt er stor, heter Fortsett lesing
 5. Finredigering Lag tekster, effekter og legg inn musikk dersom du ønsker det Vis filmen Vil filmen eller send den på e-post - eller brenn på DVD/CD-rom. Vurdering av sammensatte tekster Digital historiefortelling - gitte kriterier Hva er det lærere med ulike fagkompetanse framhever som kvalitative egenskaper i vurderingen av multimodale elevtekster

I denne oppgaven har jeg undersøkt hva som skjer når tekst og tekst møtes i en klasseromskontekst ved å undersøke hvordan multimodale tekster fungerer i elevfremføringer. Den multimodale teksten som eleven skaper, føyer seg naturlig inn som basis for den muntlige fremføringen Jeg har sett på hvilke multimodale ressurser som er brukt i videoene og videre studert hvordan ressursene er brukt. De analyserte videoene er norske HMS-videoer fra risikoutsatte yrker som bygg- og anlegg, innhold og skriver tekster om dette. Jeg er også involvert i utvelgelse av hvilke bilder Hva som er den beste kombinasjonen av.

Hvordan jobbe med multimodale tekster? Skrivesentere

Karius og baktus pp

Komposisjon (hvordan er teksten delt opp, F.eks. Igangsettingsfasen, spenningsstigningen / intensivering av konflikten, klimaks, (sjebneomslag), spennsingsutløsningen / avslutningsfase) Tematikk (Hva teksten handler om, kjærlighet, hat, metaprosaisk el.?) Stilanalyse: Språklige virkemidler. Troper og figurer, grammatiske og retoriske perspekti Blogginnlegg nr 3 Digital kompetanse i norskfaget. Semiotikken - læren om tegnenes betydning - inneholder læren om at alle tekster er bygd opp av mange ulike tegn som til sammen skal gi en mening. Det kan bestå av tale og skrift, lyd og bilde. Det er dette som står nedfelt i Læreplanen for Vg1. Eleven Likevel er en målsetning med denne guiden å gi en forståelse av hva akademisk skriving er, hva som er hensikten med eksamensformene hjemmeeksamen og emneoppgave, samt å gi forelesere noe å henvise til når det gjelder bruk av pensum, hvordan referere etc. Problemstillingen i denne guiden er dermed: «Hva består en akademisk tekst av

Mye om multimodale tekster i ny lærepla

Kjøp Analyse av multimodale tekster fra Norske serier Denne boka presenterer et nyttig analyseverktøy for å forstå sammenhengen mellom innhold, form og formål i disse sammensatte tekstene. Med utgangspunkt i blant annet underholdningsmedier, politiske videoer og ikoniske skilt utarbeider Bjørg Hellum her en holistisk modell som får fram sider ved tekstene og innholdet som ikke. Det kan defor være nyttig å lese seg opp og se på hva forskning sier om arbeid med multimodale tekster i undervisningen. Tekstmassen dagens elever møter, både i og utenfor skolen, i trykte og digitale medier, er stor og multimodale tekstene utgjør en stor prosent Samspill i multimodale fortellinger: En kvalitativ studie av det multimodale samspillet i fortellinger skrevet av elever i 3.klass

DMMH er ledende innenfor forskning på barn, barndom og barnehage; DMMH kompetanse FEI Oppdragsenheten. Regional ordning for kompetanseutvikling (Rekom). Kurs og konferanser. Trivselsmonitoren. Om DMMH Vi jobber aktivt for å ivareta barns behov og synliggjøre barns perspektiver i samfunne Hva er egentlig vitsen med Creative Commons? Denne forklaringen er tatt fra creativecommons.no : Men Creative Commons hovedprosjekt er å tilby ett sett med kvalitetssikrede juridisk bindende avtaler som gjør det mulig for rettighetshavere å gi forhåndslisens for visse opphavsrettigheter knyttet opp til at lisenstaker forplikter seg til å oppfylle visse vilkår, i en form som tåler å. Samme hva land fotografen kommer fra så vil jeg forstå at det er en hund, slik er det ikke med ord. I dagens samfunn er sammensatte tekster veldig viktig og blir brukt vær dag. Når du leser i norsk boka på skolen leser du en sammensatt tekst, fordi det er både bilder og tekst sammen meningsbærende innenfor en gitt kontekst, eksempelvis en sammensatt tekst. Multimodalt samspill er måten ulike uttrykksmåter eller modaliteter i en sammensatt tekst virker sammen på for å kommunisere. Jeg har stilt følgende problemstilling: Hva karakteriserer det multimodale samspillet i 3. klassingers fortellinger skrevet for hånd

Hei! Jeg skal analysere en sakprosa tekst, og en av tingene som jeg må få med er å peke p å hovedsynet i teksten. Men, hva menes det med hovedsynet? Kan du forklare meg det, og du kan godt gi meg et eksempel Takk på forhånd Videoen gir en introduksjon til hva en sammensatt tekst er, eller multimodal tekst. Den viser noen eksempler fra hverdagen, og trekker frem noen viktige egen.. Den multimodale avis-reportasjen-et studie av samspillet mellom tekst, bilde og andre visuelle modaliteter Masteroppgave i språklig kommunikasjon Trondheim, juni 2011 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Det humanistiske fakultet Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier Hovedveileder: Nancy Lea Eik-Nes Eli Maritha Kåsa Carlse

IKT og sammensatte tekster gir mange muligheter for tilpasset opplæring. Jeg liker godt at du fremhever bruk multimodalitet i alle fag. Vi er alle norsk- og IKT-lærere, uansett hva det står på timeplanen. 15. oktober 2008 kl. 23:0 Utgangspunktet for denne boka er forskningsprosjektet DigiGLU som har undersøkt tekstpraksiser og medieringsformer i grunnskolelærerutdanninga (GLU) etter reformen i 2010. Spesielt har forskerne vært opptatt av hvilken rolle digitale medier og multimodale tekster spiller i lærerstudentenes arbeid Hva er en kreativ tekst? En kreativ tekst inneholder et kreativt språk der det bevisst benyttes ulike virkemidler. En kreativ tekst krever gjerne at du setter opp et tankekart før du begynner å skrive. Du vil på denne måten få en oversikt over dine kreative ideer slik at teksten kan fremstilles på best mulig måte Ny tekstforståelse utvikles best i arbeid med multimodal tekst, og ikke minst i produksjon av egne multimodale tekster, som f.eks. digital storytelling ved Charlottenlund ungdomsskole. På Charlottenlund har elevene, som er i ungdomsskole-alder, laget multimodale tekster ved å kombinere skriftlig tekst, bilder, illustrasjoner, musikk og fortellerstemme

Analyse av multimodale tekster er en flott bok. Denne boken er skrevet av forfatteren Bjørg Hellum Bjørg Hellum 08/27/2010. Last ned bøker på vår hjemmeside fondueoost.nl Allegori: En allegori er en gjennomgående bruk av symboler i en tekst som fører til at teksten - i tillegg til det bokstavelige nivået - kan forstås på et mer overordnet, symbolsk nivå. F.eks. kan den lille fuglen i Martin A. Hansens novelle Agerhønen leses allegorisk som en Jesus-figur, og på den måten blir hele teksten en fortelling om kristendommens frelse For å forstå tekst som overbevisning har vi mye å lære av både eldre og nyere retorikere. Tekstbegrepet dette emnet legger til grunn omfatter, på samme måte som i skolens læreplan, både muntlige og skriftlige tekster, og det legges vekt på at tekster er satt sammen av mange slags uttrykk - at de er multimodale I noen fag er det vanlig å redegjøre først og deretter drøfte. I andre fag er det ønskelig å drøfte underveis. Begge deler kan gi gode tekster - det viktige er at du vet hva du gjør, når du gjør det, og ikke «sklir» fra det ene til det andre, for eksempel ved å gjengi en idé fra litteraturen og samtidig si at du er uenig Jødiske hellige tekster - lær om Tanak (det gamle testamentet), Mishnah, Gemarra, Talmud, Tosefta og andre hellige skrifte

Fagspråk om multimodalitet - fordypning Skrivesentere

 1. At elevene er bevisste på at noen lytter til det de forteller, både når det kommer til tempo og volum. At de har god sammenheng mellom de elementene de har brukt i den multimodale teksten, altså at lyd, bilde og eventuelt tekst og video henger sammen
 2. Kjøp Analyse av multimodale tekster fra Bokklubber Denne boka presenterer et nyttig analyseverktøy for å forstå sammenhengen mellom innhold, form og formål i disse sammensatte tekstene. Med utgangspunkt i blant annet underholdningsmedier, politiske videoer og ikoniske skilt utarbeider Bjørg Hellum her en holistisk modell som får fram sider ved tekstene og innholdet som ikke umiddelbart.
 3. Tekster Hjem Bandet Live Diskografi Kontakt No. 4s hjemmeside Butikk Tekster Tekster. Duell. Duell Vondt ment Hva kjærlighet er Under deg Alt feil Alt du er Den i midten Skapt for andre Dette er Jeg lurer på hvem du er og hva du tenker om det her
 4. Denne boka presenterer et nyttig analyseverktøy for å forstå sammenhengen mellom innhold, form og formål i disse sammensatte tekstene. Med utgangspunkt i blant annet underholdningsmedier, politiske videoer og ikoniske skilt utarbeider Bjørg Hellum her en holistisk modell som får fram sider ved tekstene og innholdet som ikke umiddelbart gir seg selv. Boka bygger på teorier fra retorikk.
 5. 1: multimodale tekster er en måde at udrykke sig på 2: det kan betyde flere ting 3: man deler multimodalitet op i to forskellige typer: epistemisk modalitet der handler om viden og deontisk modalitet der handler om pligt og tilladels
 6. Ulike strategier! (Multimodale tekster (Stablene (Overskrift, Underskrift: Ulike strategier! (Multimodale tekster, Narratologi, Deskribsjon, Eksposisjon, Instruksjon

Norsk - NDL

Design av multimodale tekster I dagens informasjonssamfunn trenger vi tekstskapere som kan designe multimodale tekster. Med design menes en plan for hvordan en skal realisere den kunnskapen en har i en gitt kommunikasjonssituasjon Sammensatte tekster View more presentations from kongsberg2007 Eksempel på multimodale tekster Her kommer noen eksempler på de multimodale tekstene jeg skrev om i forrige innlegg. Morsom måte å lære om former på. Fikk ikke åpnet Gullhår og Kvadrat og sirkel. Kan du se om de er lagt ut riktig eller om det bare er maskinen min som ikke vil? Imponerende hva de har fått til

vitenskapelig sakprosa, er bruk av mange modaliteter eller uttrykksmåter. Vi får da multimodale eller sammen-satte tekster. I artikkelen «Vegetarkrokodillene» brukes modalitetene overskrift, underoverskrift, ingress, brød-tekst, forskjellig farge på verbalteksten, kursivert tekst, illustrasjoner, piler, fotografi, dataanimasjon, bildetekst Det er lett å kjenne igjen denne typen, for oppgaven er i regelen formulert slik: «Skriv en resonnerende tekst ». Hva går oppgavetypen ut på? I en resonnerende tekst skal du skrive om et norskfaglig emne på en strukturert måte og ved hjelp av vedlagte tekster Husk at det er leseren du ønsker å appellere til, ikke deg selv. Skal du skrive en kronikk i en avis, bør du ha et annet språkbruk og en annen tone enn om du henvender deg til unge barn. Grammatikk og tegnsetting o.l. God syntaks gir teksten din liv. Dårli gramatikk og tegnsetting er blandt di tingene som kan dreper gnisten i din tekst Den er ikke oppdikta, men skal være en faktalitteratur. Saktekster er sanne tekster. Læreboktekster, fotballreportasje og bruksanvisning er eksempler på saktekster. Forfatteren som skriver disse tekstene skrive de sånn at det er liten tolkningmulighet. Det er fordi at leseren skal forstå enkelt det som står i teksten

Hva er et kortsvar? Kortsvaret er en strukturert og sammenhengende tekst som er skreven i et svært presist språk. Teksten er en mini-artikkel på omtrent 250 ord. Kortsvaret skal ha en linje som introduserer teksten, en hoveddel og en avsluttende setning (konklusjon) Multimodale tekster kan fx.være Videoer, billeder, lyd, faktabokse, søgefelter, og alt hvor der er flere teksttyper på samme tid. Styret af Opret din egen unikke hjemmeside med skabelonerm du kan skræddersy iPad er som produksjonsverktøy egnet til å skape multimodale presentasjoner av mange slag. Dette kurset kan vinkles på ulike vis, men felles er at vi setter sammen ulike medieformer, som bilder, video, musikk og tekst, til flotte presentasjoner der mediene forsterker eller utdyper hverandre BILDEBØKER (Hva er bildebøker? (multimodal/ sammensatt tekst form.: BILDEBØKER (Hva er bildebøker?, Bildeboka som medium, Bruken av bildebøker i barnehagen Æstetiske og multimodale tekster til tyskundervisningen. Prøvevejledningens definition: Det, der definerer æstetiske tekster, er deres oplevelsesmæssige kvalitet i forhold til en modtager. Det er altså den æstetiske oplevelse, der både kan have kvalitet som sansning, stemning og underholdning, der vægtes

3.2 Introduksjon: Hva er en sammensatt tekst?: IKTPEDMOO

Analyse av multimodale tekster en holistisk modell. Bjørg Hellum. Denne boka presenterer et nyttig analyseverktøy for å forstå sammenhengen mellom innhold, form og formål i disse sammensatte tekstene. Med. multimodale tekster Review article by Terje Spurkland til å gi den fulle betydningen av teksten steinen ønsker å formidle. Det er ikke tilfeldig hvordan runeteksten og ornamentikken fremtrer, det later til å vil utføre hva han kaller en sosiosemiotisk tolkning I denne artikkelen har vi forsøkt å samle noen forslag til tekst på blomsterbånd til begravelse. Alle minneord er kun forslag, og kan gjøres om eller brukes som inspirasjon. Ved å legge til navn eller kjælenavn, kan du gjøre hilsenen mer personlig Veksle navigering av/på Utdanninger og kurs. Masterstudiet i skrivekunst og formidling; Nettstudiet i samtidslitteratu Episk dikting Episke tekster er fortellende tekster. Når de er oppdiktet kalles de episk dikting . En fortelling kan være kort (vi..

Tekster blir sett på som språk enheter som har en definerbar kommunikativ funksjon, karakterisert ved prinsipper som kohesjon, koherens og informativeness, som kan brukes for å tilveiebringe en formelle definisjon av hva som utgjør deres tekstualitet eller tekstur. på basis av disse prinsipper, er tekster klassifisert i teksttyper eller genreSom veiskilt, reportasjer, dikt, samtaler osv. . Lese teksten grundigere. Ofte er skumlesingen en forberedende lesing før du arbeider grundigere med teksten. Du kan bruke skumlesingen til å finne ut hva som er hensikten og målene med den videre lesingen, og hvordan du bør gå videre med teksten. Tren på skumlesing. For å bli dyktig til å skumlese må du trene BISON-metoden er en førlesingsstrategi for å få et overblikk over en ny tekst ved å fokusere på elementer i teksten som bilder, innledning, siste avsnitt, overskrifter og nøkkelbegreper. BISON-overblikk: En huskeregel for å forberede seg på tekstens innhold før man begynner å lese. Hvis du lurer på hva du skal gjøre når d Multimodale tekster i mange sjangre Beskrivelser Forklaringer Begrepslister Prosedyretekster Lab-rapporter Avisartikler Biografier Oppslagsbøker Autentiske tekster Det er så fint med en bok med ordliste som forklarer ordene, for det er det vi barn lurer på! Elev, 3. klass Et sitat er en ordrett gjengivelse av det en annen forfatter har skrevet. Når du bruker sitater, skal du utheve disse slik at det blir enkelt for leseren å se hva som er sitater, og hva som er din egen tekst. Indirekte sitater (parafraser) # Et indirekte sitat (en parafrase) er en omformulering av den originale teksten

Blogg og wikiProblemstilling – Mari-Ann LetnesDigital storytelling - NKUL -2010

Sammensatte tekster

Du trenger en logisk sammenheng i teksten, hvor hvert avsnitt bygger på det forrige, og hvor leseren forstår gangen i teksten. Bruk bindeord for å tydeliggjøre overgangene i teksten. Bruk bindeord, nøkkelord for å vise hva du har gjort, hva du gjør og hva du skal gjøre Formålet med innledningen er å fange leseren og føre leseren inn i teksten. Derfor er det viktig at innledningen vekker leserens interesse og nysgjerrighet så han/hun får lyst å lese videre. Derfra er det viktig at innledningen er presis og dekkende, så den nøyaktig beskriver hva oppgaven handler om, hva du vil komme inn på og hvordan du vil arbeide med emnet ditt En informativ tekst er en oppgavetype som, frem for alt, er saklig og objektiv. Som navnet sier, skal en informativ tekst informere leseren sin om et emne eller en problemstilling og utdype emnet/problemstillingen. Derfor skal du ikke ta personlig stilling til emnet eller dra inn deg og dine erfaringer i en informativ tekst - Hva betyr det å koble til teori? - Du skal skrive om et tema. Temaet har ofte en pensumlitteratur eller annen litteratur du skal forholde deg til. Forskjellen på akademiske tekster og andre tekster er at det baserer seg på forskning som allerede har blitt gjort I alle tekster er det noen ord som er ekstra viktige. De forteller mye om hva teksten handler om. Slike viktige ord kaller vi nøkkelord. Nøkkelord er et godt redskap til: •Å forstå forfatternes plan •Organisere opplysninger •Huske det man leser Å finne nøkkelord er en av de eldste og mest kjente læringsstrategiene i norsk skole

Video: Kommunikasjon og kultur - Sammensatte tekster - NDL

Vi er heldige nok til å kunne si at de fleste nordmenn tar både å lese og skrive tekster for gitt, men vet alle hva tekst er? Hva er en tekst, egentlig? Ved å formidle noe fra innsiden av oss selv til noen andre på utsiden, forholder vi oss til og reflekterer rundt ulike verdener overfor den vi kommuniserer med, og slik bidrar vi til å skape mening Hva er en kilde tekst? En kilde tekst kan være en av flere forskjellige ting, avhengig av i hvilken sammenheng begrepet brukes. I litteraturen, kan det referere til den opprinnelige versjonen av en tekst som har blitt tilpasset eller oversatt. Historikere bruker begrepet Hva er forskjellen på en drøftende tekst og en argumenterende tekst? 07 november 2018. Her vil jeg presentere en måte du kan tenke på for å forstå forskjellen på en drøftende tekst og en argumenterende tekst. På skrivekurset får du mange flere tips og tanker om det å skrive ulike tekster på B2-nivå (og høyere) 28 Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss?Vi har forlatt alt og fulgt deg.» 29 Jesus svarte: «Sannelig, jeg sier dere: Enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller mor eller far eller barn eller åkrer for min skyld og for evangeliets skyld, 30 skal få hundre ganger så mye igjen. I den tiden som nå er, skal han få hus, brødre, søstre, mødre, barn og åkrer - men.

Kommunikasjon og kultur - Sammensatte tekster - NDLAHva trenger din skole? Fagtekster Lesing Presteheia skole

Multimodal analyse av et blogginnlegg ADJUNKTike

Jeg kunne brukt lekser og omvendt undervisning (flipped) som eksempel her. Eller Excel med de nye mulighetene i Office 365, eller aller helst OneNote i office 365. Da kan elevene samskrive, lære av hverandre, levere multimodale tekster osv osv. En profesjonsfaglig digital lærer vet også at informasjonskompetanse er fagavhengig Her er tre tekster de kan trene på som tar for seg norsk språkpolitikk og rettskrivning, på ulike måter. Tekst nummer 1 og 3 er tradisjonelle argumenterende tekster, med forskjellig hovedsyn. Tekst 2 er en satirisk tekst som det kan være vrient å formulere hovedsynet til, ettersom den er ironisk Det multimodale nettmediet. 16. februar 2015 2. april 2015 kristinabe2015. «A Game of Shark and Minnow» fra New York Times er en multimodal nettsak der både video, lydklipp og animasjoner er brukt i tillegg til tekst og stillbilder. Hentet fra Nytimes.com

Ordbøker | Cappelen Damm Undervisning

NOR2312 - Sammensatte tekster i norskfaget - Universitetet

Slik er det også med en tekst! Der bygger vi med substantivene og maler opp med adjektivene. (se 'adjektiv' nedenfor) Substantivene kan være konkrete eller abstrakte. Jo flere konkrete substantiv en tekst inneholder, jo lettere er det for mottakeren 'å se for seg' hva teksten handler om. Barnespråk er vanligvis dominert av mange konkrete. Det skal alltid være tydelig hva som er egne tanker og hva som er hentet fra andre og da fra hvem/hvor. Når du skal bruke det andre har skrevet i din egen tekst, kan du ofte bruke direkte sitat, men som regel vil du referere eller rapportere innholdet på en måte som gjør det klart at dette ikke er ditt utsagn, men forfatterens Start studying Hva er en tekst. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Jeg fikk et spørsmål: Hva er egentlig en god oppgave i et digitalt klasserom og som tar Ludvigsen-utvalget på ordet? Oi! Ja det er ikke lett å svare på i en mail mellom mange møter - men jeg støttet meg på min egen magefølelse og skrev et kjapt svar. Et svar jeg i grunn er gansk

tekst - Store norske leksiko

SkrivefaserSkrivearbeidet kan deles inn i tre faser, som imidlertid som regel vil gli litt over i hverandre: forberedelse, skriving og språkvask/redigering.Å dele inn i disse fasene er nok mest nyttig når du skal skrive semesteroppgaver, artikler og tekster der du har mer tid til rådighet. På skoleeksamen vil du ha relativt dårlig tid og mindre mulighet for redigering This video is unavailable. Watch Queue Queue. Watch Queue Queu Sosiale medier håndtering. Håndter kundedialoger og egne sosiale mediekanaler i én digital plattform med RelationDesk. Den sosiale mediehåndteringsplattformen RelationDesk, er det nyeste tilskuddet i Retriever-familien og vi tilbyr med dette en komplett løsning for selskap og organisasjoner som ønsker å arbeide integrert med sin kommunikasjon SELVE SPRÅKET i Jon Fosses tekster er repetitivt og rytmisk, og den musikaliteten dette gir, gjør at ikke bare innholdet, men også det fysiske i språket får en viktig funksjon (og jeg hadde nær sagt: «en stor rolle») i disse skuespillene. Det rytmiske og det klanglige tilfører Fosses tekster en viktig musikalsk dimensjon, som her, i teaterstykket Draum om hausten (1999)

multimodale tekster Kjetils faglitterære blog

- Hva synes du om nivået på norsk kommentarjournalistikk? - Jeg ser mange gode skribenter og mange gode tekster. Spørsmålet er vel heller hva de velger å skrive om. Det har aldri fantes noen Martin Wolf i Norge, noe som naturligvis har litt å gjøre med at avisene er mer allmenne

 • Best restaurants soho london.
 • David beckham miami soccer team.
 • Www freedance eu.
 • 10 på topp levanger 2018.
 • Tim mälzer weihnachtsrezept.
 • Nissan leaf 2019 60 kwh.
 • La cueva straubing.
 • Specsavers stavanger.
 • Økonomi i skogbruk.
 • Hva er smarte mål.
 • Kjellerlem inne.
 • Rideskole oslo voksne.
 • Maine coon kattunger sverige.
 • Kamakselsensor.
 • Landstreff lillehammer 2018 dato.
 • Manuela kjeilen wiki.
 • Universität eichstätt theologie.
 • Seksuelle overgrep snl.
 • Familie journalen strikkeopskrift.
 • Nba playoffs 2017 schedule.
 • Hjortevilt elg.
 • Koblingsskjema 13 pol hobby.
 • Flasketuten peker på drøy.
 • Height from pressure and temperature.
 • Lions head.
 • Bregenzer festspiele 2018 tickets.
 • Blueye pioneer 2.
 • Bussruter karmøy.
 • Kjærestetur til utlandet.
 • Bmw z4 35i.
 • Kitkat berlin opening hours.
 • Firkantrør biltema.
 • Barn som er mye sliten.
 • Forhåndsdømt kryssord.
 • Bill koch skiing.
 • Mesoteliom symptomer.
 • Lysglimt når øyet er lukket.
 • Xperia z3 update.
 • Hantavirus katzen.
 • Fem faktorer som påvirker innovasjonsforløpet.
 • Line fikser tissen.