Home

Hunkjønnsord

Kategori:Hunkjønnsord i bokmål - Wiktionar

Definisjon av hunkjønnsord i Online Dictionary. Betydningen av hunkjønnsord. Norsk oversettelse av hunkjønnsord. Oversettelser av hunkjønnsord. hunkjønnsord synonymer, hunkjønnsord antonymer. Informasjon om hunkjønnsord i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum substantiv som er hunkjønn, femininum I norsk finnes det ingen rene hunkjønnsord Hunkjønnsord og hankjønnsord. Fyll inn med bestemt artikkel: el eller la. Fyll inn med ubestemt artikkel: un eller una. Skriv inn riktig form i flertall. Hvilket spørreord passer til spørsmålene? Kryssord. Nettoppgave: Lær flere spanske ord. Læreplan. Les mer om Vidas 1. Lærerveiledning Jeg skal finne svake hokjønnsord i teksten, men aner ikke hvordan man ser forskjell på hva som er sterke hokjønnsord og svake..? Hva er f.eks vind, sol osv Svake hunkjønnsord, som for eksempel vise, ender enten på -å/o eller på -a. vi finner viså/viso langs vestkysten fra Vest-Agder og til Salten i Nord-Norge, med unntak av ytre og indre Sogn, Fjordane, Fosen og Nord-Helgeland. -Å/O er altså et vestlig målmerke Flere hunkjønnsord fikk a-ending i bunden form entall: Høna, nåla, øksa, bjørka, osv. Fornorskinger som bru for bro, fram for frem, sju for syv, nå for nu blei innført, mange av dem som obligatoriske former. Tallordet syv var for eksempel ikke tillatt i offentlig rettskriving før det blei tatt inn igjen og sidestilt med sju i 2005

Sterke substantiv er i moderne norsk for ein stor del einstavingsord som endar på ein konsonant eller ein trykksterk vokal, som ein stein.. I germanske språk hadde dei sterke substantiva ein ordstamme som enda på ein vokal: staina- .Alt i norrønt språk var denne endingsvokalen fallen bort. I moderne norsk språk har dei sterke substantiva ikkje slik endingsvokal i ubunde eintal, slik at. Bøy substantivet nedanfor i ubestemt og bestemt form eintal og fleirtal. Set komma og mellomrom mellom kvart ord. Døme: ei jakke, jakka, jakker, jakkene ei flette. ei bu. ei byg Definisjon av hunnkjønnsord i Online Dictionary. Betydningen av hunnkjønnsord. Norsk oversettelse av hunnkjønnsord. Oversettelser av hunnkjønnsord. hunnkjønnsord synonymer, hunnkjønnsord antonymer. Informasjon om hunnkjønnsord i gratis engelsk online ordbok og leksikon. substantiv nøytrum substantiv som er hunkjønn, femininum I norsk finnes det ingen rene hunkjønnsord Hunkjønnsord på -ing, som får 'a' i flertallsendelsene, og hankjønnsord med vokalskifte (omlyd), som får 'e' i flertallsendelsene. Determinativer. Etter mange lykkelige år har man brått funnet å ville forby 'noe' og 'noen' igjen. Nå er det kun de tradisjonelle nynorskformene som er tillatt: Hankjøn Det er det samme systemet som i norrønt, islandsk og tysk, samt i fjernere språklige slektninger som latin, gresk og russisk. I bokmål har språkbrukerne valget mellom dette tredelte systemet og et system med to genus - intetkjønn og felleskjønn. I praksis vil det si at alle hunkjønnsord på bokmål alternativt kan være hankjønnsord

Synonym til Hunkjønnsord - ordetbety

Mini-grammatikk. Substantiv. Substanti hunkjønnsord, hunnkjønnsord på norsk bokmål oversettelse og definisjon hunkjønnsord, hunnkjønnsord, ordbok norsk bokmål-norsk bokmål online. hunkjønnsord, hunnkjønnsord. Setningseksempler med hunkjønnsord, oversettelse minne. Viser side 1 Svake substantiv (eller linne substantiv) er i germanske språk substantiv som i si opphavlege form enda på konsonanten -n. Alt i norrønt språk var denne konsonanten fallen bort, slik at dei svake substantiva i moderne norsk språk i ubunde eintal endar på ein trykklett vokal; oftast ein -e Som det blir påpekt brukes -en-ending på hunkjønnsord i Bergen. Faktisk lærer man ikke å skille mellom tre kjønn i norskundervisningen i Bergen, det kommer faktisk først med nynorskundervisningen. I løpet av skolegangen i Bergen har denne diskusjonen kommet mange ganger,. Altså tar hankjønnsformer over, og dette gjelder for alle typer hunkjønnsord. En ting som er interessant å merke seg, er at selv om man sier en bok, beholdes stort sett a-endelsen i bestemt form: en bok - boka. Testet barn, unge og voksne. La oss ser litt mer på detaljene i de to siste studiene fra Trondheim og Tromsø

I østlandske dialekter ender alle hunkjønnsord i bestemt form entall på a.Det heter: ei bok - boka og ei gryte - gryta I vestnorske dialekter, derimot, er det flere mulige endinger: ei bok - boki/boke/bokå/bokæ/ei og ei gryte - gryto/gryta/grytæ Ved hjelp av disse endingene, kan du komme ganske nærme i bestemmingen av en vestlandsdialekt I e/a-målsområdet ender alle verb (infinitiver) på -e, mens alle svake hunkjønnsord (substantiv) har -a i ubestemt entall. Her sier en å være og ei gryta. Området dekker: Deler av Finnmark (fra Hammerfest til Vardø), Sør-Troms, nordlige deler av Nordland og noen bygder på Ytre Agder. Apokope. Grunnbetydningen av ordet er avhugging I det meste av Ryfylke ender sterke og svake hunkjønnsord i bestemt form på -å (solå, viså), men Nord-Ryfylke har her endinga -o (solo, viso).Endinga -o finnes også på nordlige deler av Haugalandet. På Utsira og på deler av Karmøy kan man høre former med e-ending i bestemt form av de sterke hunkjønnsorda: kjeringje (kjerringa), tråppe (trappa), øyne (øya)

Substantiv - hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn? - Norsksone

 1. Innledning. Bruk av en som ubestemt artikkel også ved hunkjønnsord (en jente - jenta) har vært offisielt akseptert innenfor bokmål i hvert fall siden 1959, i de første årene med unntak for en viss gruppe substantiver, men i hvert fall fra 80-tallet uten slike uttrykte restriksjoner.Dette er også i overensstemmelse med talemålsutviklingen enkelte steder
 2. - her ender svake hunkjønnsord på a (Sør-Vestlandet) e-mål: - inf. på e - svake hunkj.ord på e (Nord-Vestlandet, Sørlandet) e/a-mål: - inf. på e - svake hunkj.ord på a (Troms og Finmark, + Lista) JAMNING - Forekommer bare i jamvektsord - Stavingene påvirker hverandre slik at de nærmer seg hverandr
 3. dre utbredelse enn det som tradisjonelt sogner til Hardanger
 4. Oppgave 4 - Ubestemt flertall av hankjønnsord og hunkjønnsord. Tabellen nedenfor viser hvordan ubestemt flertall av mange hankjønnsord og hunkjønnsord ser ut i bokmål, i nynorsk og i talespråket på en del steder i Norge
 5. ativ), dvs. at hvis substantivene bak er hankjønn/intetkjønn, så blir det ingen ending og hvis det hunkjønn/flere så blir det -e ending. Et enkelt eksempel er at en sier meine Mutter (hunkjønnsord) og mein Vater (hannkjønnsord)
 6. Sterke hunkjønnsord Sterke hunkjønnsord er hunkjønnsord med utlyd på konsonantlyd (dvs. ender på konsonantlyd) Eksempler: 'bok, bygd, Østlandske dialekter: Generelt sett er endelsen '-a' I fjellheimen mot Vestlandet finner vi '-i / -ei / -e / -æ' Eksempel: boka, bygda Vestlandsdialektene bruker ulike varianter

Hunkjønnsord - Definisjon av hunkjønnsord fra Free Online

 1. Svar. Bruk ett bare når du sikter til tallet 1 (i motsetning til 2 eller flere), eller når du ellers ville ha uttalt ordet med sterkt trykk.Bruk én t ellers. Ett svarer altså noenlunde til one på engelsk, mens et svarer til a.. Se på forskjellen her (feit skrift = trykksterkt): 1 Jeg skal på et møte i dag. 2 Jeg skal på ett møte i dag. (Altså ikke flere.
 2. Mange yngre har ikke den tradisjonelle følelsen for hva som er hunkjønnsord. Men det er umulig ikke å legge merke til at mange uhøytidelige ord får a-endelse. I en slik situasjon kan a-ending bli forvandlet fra hunkjønnsmarkør til stilmarkør for emnet eller ytringen
 3. Hunkjønnsord. De fleste hunkjønnsord får -n eller - en i flertall. Disse får -e og omlyd: Axt, Bank (benk, men die Banken = bankene), Braut, Brust, Faust.
 4. Dialektord Bokmål Kommentarer Benke Tjeneste Benksam = tjenestevillig Bile Øks /l/ Blisterpipe Seljefløyte /l/. Se også 'istervipipe' Blåmjølk Skummet melk /l/ Brok Bukse Bunning Strikketøy /ñ/, se 'å bette' = strikke/binde Bussu Reir, seng Bytte Bøtte Disse Huske Tilsvarende 'å disse' Fahle Fatle Flekje Ertekrok 'Flekjet' Adj. Flokse Jente, lettsindig /l/ Fröe Skum Fynne Tør
 5. De fleste hunkjønnsord bøyes -a/-er/-ene, som i form - forma - former - formene.. For ord som elv og øy kan du velge mellom dette hovedmønsteret og endingene -ar, -ane.. Men hunkjønnsord på -ing skal ha -ar/ane i flertall: ei endring - endringa - endringar - endringane.. Særheim har registrert at det er færre problem med hankjønnsordene
 6. Hunkjønnsord med omlyd (vokalendring a -> e) En liten gruppe med ca. 10 ord. Her er de viktigste: entall: flertall: and: ender: hand/hånd: hender: natt: netter: stang: stenger: strand: strender: tang: tenger: tann: tenner: Intetkjønnsord på 1 stavelse Intetkjønnsord med bare 1 stavelse har normalt sett ikke endelse i flertall
 7. Men NB: I bokmål er det tillatt å bruke en som artikkel foran hunkjønnsord, selv om man bruker bestemt form på -a. (3) Som land bøyes de fleste enstavelsesord i intetkjønn. Men noen har valgfrihet i ubestemt flertall: blad eller blader, brev eller brever, skjørt eller skjørter

Inneholder sammenlikningssetningene mange ord fra samme ordklasse, kan det være naturlig å sammenlikne setningene ordklasse for ordklasse, slik at man for eksempel kan snakke om hankjønnsord,hunkjønnsord og intetkjønns­ord under ett Egennavn og fellesnavn Når substantivet er et felles navn på mange av samme type, kaller vi det for fellesnavn. Fellesnavn skrives med liten forbokstav dersom de ikke står først i en setning. Ukedager og måneder skrives med liten bokstav. Eksempel: fjell, elv, dal, jente, by, tårn, søndag, januar. Når substantivet er navn på en spesiell person

infinitivsendinga -a eller -e.Både å lesa og å lese er rett å skrive, og på same vis å kaste og å kasta.I denne minigrammatikken brukar vi infinitiv på -e.Same kva du vel, er det viktig å vere konsekvent i ein og same tekst. Skriv du å lese, kan du ikkje i neste setning skrive å kasta, eller motsett.Desse to formene går under namna a-infinitiv og e-infinitiv, og må ikkje. De fleste norske substantiv kan vi bøye i flertall og i bestemt form.Foran substantiv i ubestemt form entall har vi ubestemt artikkel.Foran hankjønnsord bruker vi artikkelen en, foran hunkjønnsord bruker vi artikkelen ei [1], og foran intetkjønnsord bruker vi artikkelen et.. Droppe en/ei/et. I noen situasjoner dropper vi en/ei/et.Det gjelder spesielt når substantivet forteller hva.

Hunkjønnsord og hankjønnsord - Cappelen Dam

Høgnorsk er navnet på ymse ustandardiserte, nærskyldte varianter av nynorsk som skiller seg fra den offisielle rettskrivinga. Til grunn for den høgnorske språkretningen ligger et ønske om å bevare det nynorske skriftspråket som et selvstendig språk, fritt for sterk påvirkning fra bokmål, og motstand mot samnorsktanken hunkjønnsord: das Kleid - die Kleider, das Haus - die Häuser. Ingen ending (+ omlyd) Hankjønns-og intetkjønnsord som ender på -er, -el og -en, får ingen ny flertallsendelse, men mange av dem får omlyd: der Vogel - die Vögel, der Apfel - die Äpfel, der Wagen - die Wagen. To vanlig Hvilke er hunkjønnsord? Hvilke er intetkjønnsord? Hvilken ordklasse? (I) Hvilken ordklasse? (II) Preposisjoner - akkusativ. Preposisjoner - akkusativ og dativ. Preposisjoner - dativ. Preposisjoner - genitiv. Pronomen (I) Pronomen (II) Riktig eller galt stavet? (I) Riktig eller galt stavet I norsk har hankjønnsord, hunkjønnsord og intetkjønnsord ulike bøyningsmønstre. Hvordan forholder det seg i engelsk? Sier bøyningen noe om substantivet er hankjønns-, hunkjønns- eller intetkjønnsord? Den ubestemte artikkelen i engelsk har to former, a og an. Hva er regelen for bruken av a og an

Noen som vet hva som er forskjellen på svake og sterke

Regler: Et adjektiv (grunn, myk) + et substantiv (kamel, sang) Substantivet skal være hankjønnsord eller hunkjønnsord (en regel, ei jente)Maks syv bokstaver i hvert or Prosentandeler -en ved 921 potensielle hunkjønnsord: Kurven viser at 829 potensielle hunkjønnssubstantiver har -en i mer enn 50 % av tilfellene, det vil si 90 % av substantivene. 247 substantiver, eller 26,8 %, har bare -en Mange ord kan skrives og bøyes på flere måter, som tilfellet er med ordet rettskriving på bokmål (se bildet). I følge ordboken er rettskriving både et hannkjønnsord (en rettskriving/en rettskrivning) og et hunkjønnsord (ei rettskriving/ei rettskrivning). Du kan altså velge det som passer deg best. Men du må være konsekvent å skille mellom hankjønnsord, hunkjønnsord og intetkjønnsord; å bøye fellesnavn i entall og flertall, ubestemt og bestemt form; Fakta: Substantiv er navn på noe eller noen. Vi deler substantiv i to grupper: egennavn og fellesnavn. Egennavn skriver vi med stor forbokstav, slik som Eva, India, Alta og Mons Denne sida fra målføresynopsisen viser bøyinga til svake hunkjønnsord i Ofoten. Kilde: målføresynopsisen, Språksamlingane . Jeg hadde som nevnt laget en detaljert oversikt over hver enkelt persons fødested, og så gikk jeg inn i målføresynopsisen for å sjekke hvilken endelse som ble brukt på fødestedet til hver enkelt person ( fødestedstalemål )

Den viser her til et hunkjønnsord (die Stadt), og derfor må vi bruke bestemt artikkel hunkjønn akkusativ. Eksempler: Ich kaufe ein Geschenk für meine Schwester. Jeg kjøper en gave til min søster. Wir können nicht ohne (das) Wasser leben. Vi kan ikke leve uten vann Kjønn i ting-ordene (substantivene) Her skriver jeg om noe ganske enkelt, som jeg synes det er greit å kunne noe om. I lærebøkene blir vi presentert for at det er to kjønn på fransk, hankjønn og hunkjønn. Så begynner puggingen, og nåde den som tar feil. Skriver du -Le lois est strict godter fransklæreren seg

Substantivbøyinga. Substantiv er namn på ting og fenomen. Framfor dei substantiva vi kallar fellesnamn, kan vi setje orda ein, ei eller eit: ein roman, ei novelle, eit dikt.. Substantiva er anten hankjønn, hokjønn eller inkjekjønn, og desse blir bøygde ulikt.For å få rett bøying må du altså vite både kva slags kjønn substantivet har, og korleis ein bøyer substantiv av ulike kjønn På nynorsk bruker vi han/ho for å vise tilbake på hankjønns- og hunkjønnsord. Den brukes bare når ordet har trykk. Skolen var open. Han hadde opna klokka 7. Boka var fin, eg las ho på på ein kveld. I denne setningen har ordet trykk, derfor bruker vi den: Har du lese denne boka Jeg tror de fleste har en blanding når det kommer til å bøye hunkjønnsord som hunkjønn. Jenten er som du sier veldig ekstremt (med mindre man er fra Bergen). Andre ord som f.eks. katt er det nok litt anderledes. Jeg vil tippe at det er en mer lik fordeling mellom katten og katta Vi utgir trykte og digitale læremidler for 1.-10. trinn. Faglig kvalitet og motiverende læring på rett nivå. Formidling av kunnskap. Vårt ansvar siden 1829

* Bestemt form entall av svake hunkjønnsord = klokka * Bestemt form entall av sterke hunkjønnsord = bok- a * Ingen skarre - r . Typiske trekk for Grenlandsdialekten * Mange æ-endinger * Tjukke l-er med mange sammentrekkninger av ord som fugl = fæuvlær og ikke skal du, men skarru Hvordan kan du være sikker på at ord som bord, mat eller parkeringsplass egentlig er et hunkjønnsord eller et hankjønnsord? Hvordan kan du være hundre prosent sikker på at du staver riktig eller bøyer verbet slik det skal? Svaret er ordboka. Ordboka er redningen din. Her er noen tips til å bli flinkere til å navigere deg igjennom den

Mini-grammatikk. Bestemmerord. Bestemt artikke For nå er det vedtatt at alle hunkjønnsord som før hadde -a i bestemt form entall, nå får valgfritt -a/-en. Du kan altså trygt skrive jenten, og håpe på at korrektursystemet på datamaskinen din også godtar det. Syv blir også tillatt. Bergen blir ofte omtalt som byen mellom de syv fjell

Målmerker i norsk - Wikipedi

Hunkjønn forsvinner fra det norske språket - Institutt for

Rettskrivningen av 1938 - Wikipedi

Bok er et norsk hunkjønnsord.. Ei bok, boka. flere bøker, alle bøkene. Jeg har sett og hørt noen skriver og sier boken, og da tenker jeg på en provinsby i Pakistan hunkjønnsord får -en eller -a og intetkjønnsord får -et. en bil - bilen en/ei flaske - flasken (-a) et hus - huset 1 . Substantivets kjønn Det er ikke ofte mulig å se av selve substantivet hvilket kjønn det har. Derfor er det viktig å lære ordets kjønn som en del av.

Norsk: Bokmål, nynorsk og dialekter | Norskbloggen i Madrid

Sterke substantiv - Wikipedi

Denne tegningen lagde jeg 30. juni 2018 på Sortland - og poenget dreier seg selvsagt om bergenseres særegne språk. I Bergen har man nemlig ikke a-endinger på hunkjønnsord. Boka blir boken. Øya blir øyen og så videre. Da tenkte jeg at Eva sannelig må bli Even. Vips ble det til Adam og Even. Happy [ - ved at hunkjønnsord som adressa, anda, brura, dama, dattera og mange flere blir eneformer (jeg har laget en liste med 65 hunkjønnsord der norsk og tysk stemmer overens; det finnes flere slike ord. Dette er et pedagogisk poeng for alle som vil lære tysk, og det bør være riktig mange Angående hunkjønnsord må det sies at jeg er vokst opp i Bergen, og der brukes det ikke hunkjønnsord. Jeg lærte på skolen at det var greit å skrive jenten, solen, kuen osv For hunkjønnsord er det full valgfrihet, og endingen -a er her bare brukt på de ordene vi mener det er mest vanlig å bruke denne endingen på. Da bruker vi også artikkelen ei. Det er viktigst å skille ut intetkjønnsord. Å gi gode regler for artikkelbruk er vanskelig, men her et par tips

gråor – Wiktionary

4.1.6 Bøying av hokjønnsord - Fra Saga til C

Hunkjønnsord får endelsen -a i bestemt form entall. Hvis substantivet slutter på -e i ubestemt form, dropper vi -e i bestemt form. ei seng - senga; ei jente - jenta; De fleste dialekter i Norge har hunkjønn, men i skriftspråket er det mulig å bruke bare hankjønn i tillegg til intetkjønn Definition of hunkjønnsord, hunnkjønnsord in the Definitions.net dictionary. Meaning of hunkjønnsord, hunnkjønnsord. What does hunkjønnsord, hunnkjønnsord mean? Information and translations of hunkjønnsord, hunnkjønnsord in the most comprehensive dictionary definitions resource on the web Flere hunkjønnsord vs. hankjønnsord (too old to reply) Jørgen Grønlund 2005-08-19 09:52:51 UTC. Permalink. Hei, har kommet over flere ord vi ikke har tatt stilling til enn=E5: * investering * justering * kryptering * merking * oppdatering * orienterin Hankjønnsord og hunkjønnsord med utgang på -er i entall og med valgfri eller obligatorisk sammendraing i flertall (typen bever) beholder i entall den bøyningen de har nå. Disse flertallsvedtakene kommer i tillegg: 1 Den tidligere sideformen på -er (f.eks. [beverer]) i ubestemt flertall går ut (jf. punkt 1.1.3

Norsk språkhistorie før 1900 – IkkepediaSubstantiv - hankjønn, hunkjønn eller intetkjønn? - NorsksonenHåndbok i grammatikk og språkbruk (9788211013798) byNorsk språkhistorie 1900 talletGrammatikk | Pearltrees

Forkortelser og tegnforklaringer. a. adjektiv eller adverb: f. femininum (hunkjønnsord) interj I hans første punkt går han inn på selve tolkningen av Matteus 16,18, og viser til at ordet Peter (gr. Petros) er et hankjønnsord, mens klippen (gr. petra) er et hunkjønnsord. Dette er selvsagt en riktig observasjon, men betyr ikke at Jesus med ordet « petra » ikke sikter til Peter Hunkjønnsord får inj-ending eller ånj-ending i dativ. Kjærringa va lita og Kanna e tom, mens det heiter gubbinj gjekk bortåt kjærringinj og Det e kaffe neppå kanjånj. Intetkjønnsord får a-ending i dativ: Det står smør oppi skåppa. Flertall: Både hankjønnsor

 • Lille lord karpe diem.
 • Social club race playlist.
 • Mjus shoes.
 • Ikea luftig bf570.
 • Forum samp.
 • Iphone 7 plus vs galaxy s7 edge.
 • Sleeping beauty 1959.
 • Kirchweih 2017 franken.
 • La catrina wandbild.
 • Pensjonsalder brannvesen.
 • Nexo knights fortrex.
 • Ark egg triplets.
 • Kommunal saksbehandling som en prosess.
 • Sår i munnen som inte läker.
 • Hvordan montere uponor veggboks.
 • Smarte hytter 50.
 • Die linke prominente mitglieder.
 • Verdens minste tre.
 • Danke sprüche.
 • Club in dachau.
 • Kitchenaid blender bruksanvisning.
 • Warszawa modlin transport.
 • Overtidsmat sats 2017.
 • Brahman ausstellung kritik.
 • Eika kredittbank as.
 • Dachser duathlon 2017 ergebnisse.
 • Vaskerom skap.
 • Organisme biologie.
 • Babyalbum mit text.
 • Praetorium köln.
 • Skinn verktøy.
 • Japansk lerk.
 • Simple past past progressive übungen zum ausdrucken.
 • Nightrooms dortmund eintritt.
 • Kaka milan.
 • 7 days tabak 50g.
 • Fh kufstein tag der offenen tür.
 • Verruca vulgaris globuli.
 • Andy milonakis twitch.
 • Südafrika reise individuell planen.